Back to top

Etikai Kódex

Jelen dokumentum célja, hogy összefoglalja az SzJ Hungary Nemzetközi Fuvarozási és Szállítmányozási Kft.– a továbbiakban: a társaság – a foglalkoztatással, környezetvédelemmel, a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos alapelveit.
Társaságunk, mint a nemzetközi és belföldi közúti áruszállítást végző gazdálkodó szervezet közel három évtizedes közúti áruszállítási tapasztalattal rendelkezik nemzetközi és belföldi viszonylatban.
Áruszállítási szolgáltatásait kizárólag Euró 6, követelményeknek megfelelő motorokkal felszerelt, saját és liesingelt járműszerelvényekkel végzi partnerei teljeskörű megelégedettségére.

A vevői megelégedettség fokozása, belső folyamatok szabályozottságának növelése céljából közel egy évtizede, egy nemzetközileg elismert, akkreditált tanúsító testülettel tanúsított ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert működtetünk.

Miért fontos, hogy társaságunk rendelkezzen Etikai Kódex-szel?
…mert az segíti a tulajdonosi elvárások közvetítését, az üzleti célok teljesítését
…hozzájárul megelőzni a szabálysértéseket és azok súlyosabb szankcióinak elkerüléséhez
…növeli a versenyelőny megszerzését
…támogatja az együttműködést a hatóságokkal, külső partnerekkel
…kapaszkodót nyújt munkatársaink számára a követendő vagy elkerülendő cselekvésekhez

A társaság felelős gazdálkodó szervezetként köteles személyes kötelezettségvállalást tenni az integritás mellett, így valamennyi szállítónktól is rendkívül etikus magatartást várunk el és követelünk meg.
Partnereink ez irányú határozott elkötelezettsége elengedhetetlen ahhoz, hogy alvállalkozói, beszállítói legyenek társaságunknak és kölcsönösen előnyös üzleti kapcsolat alakuljon ki közöttünk.

A jogszabályoknak való megfelelés

• Munkatársaink egészségét és a biztonságos munkavégzést támogató, környezet védelmét biztosító jogszabályoknak való megfelelés, azok hatékonyságának folyamatos fejlesztése, és a helyi közösségekre gyakorolt hátrányos hatás elkerülése.

• Biztonságos és egészséges munkahely teremtése a munkavállalóink számára. 

• A hatályos, törvényben meghatározott korhatár vagy a feletti munkavállalók alkalmazása.

• A munkaszerződésekre, bérekre, munkaidőre, munkanapokra és a túlórák kifizetésére vonatkozó jogszabályok betartása.

• A kényszermunka, illetve a munkavállalók kényszernek, erőszaknak vagy emberkereskedelemnek való kitettségének elkerülése.

• A munkavállalók toborzási díjjal való terhelésének vagy az ilyen díjakat a munkavállalóra terhelő cégek igénybevételének elkerülése. A csalárd vagy félrevezető toborzási gyakorlatok elkerülése. A munkavállaló személyazonosító okmányai visszatartásának elkerülése.

Felelősség

• Annak biztosítása, hogy a munkavállalók szabadon eldönthessék, hogy a helyi jogszabályokban biztosított módon alakítani kívánnak-e szervezeteket vagy azokhoz csatlakozni akarnak-e a kollektív tárgyalások céljából. A panaszok eszkalációjára vagy jelentésére irányuló csatornák biztosítása a munkavállalók számára megtorlás nélkül.

• A testi, szexuális vagy pszichológiai zaklatás, kihasználás vagy kényszer tiltása.

• Annak biztosítása, hogy a munkavállalók felvétele, fizetése, valamint a rájuk vonatkozó foglalkoztatási feltételek a munka elvégzésére való alkalmasságukon alapuljanak, és ne az olyan személyes jellemzőiken, mint a faji vagy nemzeti származásuk, nemük, vallásuk, kisebbségi származásuk, fogyatékosságuk, várandósságuk, koruk vagy a helyi jogszabályok által védett egyéb jellemzőik

Esélyegyenlőség és tisztelet

• Valamennyi munkatársunknak, üzleti partnereinknek joga van az egyenlő, udvarias és tisztességes bánásmódhoz.

Tisztességes üzleti magatartás

• Üzleti partnereinkkel való kapcsolatainkat a bizalom, a tisztességes eljárás és az üzleti döntések meghozatalában nagyfokú függetlenség jellemzi.

• Üzleti döntéseinket nem befolyásolhatják magánérdekek és személyes célok, ez vonatkozik az ajándék nyújtására és az ajándék elfogadására.

• Elítéljük a vesztegetés és a korrupció minden formáját és harcolunk ezek ellen, kötelezzük munkatársainkat, hogy tartózkodjanak jogosulatlan pénzösszegek, ajándékok, vendéglátás, vagy egyéb előnyök juttatásától és elfogadásától, tilos készpénz vagy készpénz jellegű kifizetések, illetve egyéb forgalomképes értékpapírok formájában ajándékot ígérni, juttatni vagy elfogadni.

• Az etikus üzleti gyakorlatokat előíró társasági szabályzat fenntartása és betartása, beleértve a kormányzati tisztviselők megvesztegetésének tilalmát.

• Mások szellemi tulajdonának tiszteletben tartása.

Titoktartás

• A társaság működésével kapcsolatban munkatársaink tudomására jutott információkat bizalmasan kell kezelni, az csak jogszerűen, a feladatok elvégzéséhez használható fel.

• A munkavégzés során megismert minden adat és információ társaságunk tulajdonát képezi.

• Munkatársaink maradéktalanul kötelesek betartani a társaság munkahelyi adatkezelési szabályzatában rögzített előírásokat.

Környezetvédelem

• A társaság vezetése annak érdekében, hogy csökkentse működésének környezetére gyakorolt hatását, a környezeti kockázatok mérséklése érdekében környezetmenedzsment rendszert működtet

• Támogatjuk a járműszerelvények okozta környezetszennyezés kockázatának csökkentése érdekében a járműszerelvények kizárólag szakszervizben történő szervizelését. 

• Érdekeltek vagyunk a környezetterhelés csökkentése érdekében korszerű, informatikai eszközök igénybevételével járműkövetési rendszer fenntartásában, működtetésében és annak folyamatos továbbfejlesztésében.

Gazdasági bűncselekmények

• Társaságunk vállalja, hogy megismeri és betartja a Magyarországi és Európai Uniós exportjogszabályokat, elfogadja az exportellenőrzéseket, szankciókat és vámügyi jogszabályokat, továbbá az Egyesült Nemzetek Szövetsége által előírt jogszabályokat és bármely más ország hatályos rendelkezéseit annak biztosítása érdekében, hogy ne kerüljön sor az áru és a technológia e jogszabályokkal ellentétes használatára, értékesítésére, továbbítására vagy újbóli exportálására.

• Társaságunk vállalja, továbbá, hogy nem exportál, vagy továbbít közvetve vagy közvetlenül árukat vagy technológiákat olyan országokba, amelyek az EU, az ENSZ vagy az illetékes kormány által előírt kereskedelmi embargó alatt állnak.

• Garantáljuk, hogy ezen árukat vagy technológiákat nem exportáljuk, olyan tiltás vagy korlátozás alá eső országba, személyekhez vagy jogi személyekhez, amelyek vagy akik szerepelnek az ENSZ Biztonsági Tanácsa Szankcióbizottságának összesített listáján, az Európai Uniós korlátozó intézkedésekre vonatkozó összesített listáján vagy az EU pénzügyi szankcióival érintett személyek, csoportok vagy jogi személyek összesített listáján.

Jelen etika kódexben foglaltak 2021. június 26.-tól hatályosak.

Kecskemét, 2021. június 19.

Sziládi József
ügyvezető